Điều khoản và Điều kiện

Trang web này (sau đây gọi là “trang”) thuộc sở hữu bởi công ty Traffic Control OU (số đăng kí:11501857, địa chỉ: Tornimae 2,10145 Tallinn, EE).

Trang này thu thập tài liệu tài chính từ các bên thứ ba tham gia vào lĩnh vực cho vay nóng. TRAFFIC CONTROL OU không thay mặt họ cung cấp dịch vụ tài chính. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ tất cả các điều kiện được liệt kê dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện áp dụng, bạn sẽ không cung cấp thông tin cá nhân trên trang này. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ từ TRAFFIC CONTROL OU theo tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng trang. Trang web là nhà cung cấp thông tin. Trang này được tạo ra chỉ như là một nhà cung cấp dịch vụ thông tin và đề xuất sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập trên trang web. Traffic Control OU không chịu trách nhiệm về các quyết định của người dùng, dựa trên thông tin có sẵn trên trang này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát có thể xảy ra do việc sử dụng các thông tin hiển thị trên trang này.

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web này có thể chứa vi-rút, phần mềm độc hại hoặc các thành phần có hại khác và không làm thay đổi bất kỳ nội dung nào của trang web này. Trang web này chỉ dành cho người lớn có quyền truy cập từ lãnh thổ Tây Ban Nha. Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo rằng trang web này và bất kỳ thông tin nào được hiển thị theo luật, quy định hoặc hạn chế của địa phương và phù hợp để sử dụng ở nơi khác. Người dùng có quyền truy cập vào trang web từ bên ngoài lãnh thổ quốc gia Tây Ban Nha phải biết và tuân theo các quy tắc, quy định và hạn chế được đặt ra. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang này bởi bất kỳ người dùng truy cập vào trang web này từ máy tính của bạn và bạn hoặc người dùng máy tính của bạn sẽ tuân thủ điều khoản này. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Traffic Control OU về việc sử dụng trái phép địa chỉ email của bạn được liệt kê trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác, bao gồm việc sử dụng máy tính của bạn. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn trên trang này, bạn đồng ý rằng thông tin sẽ không được bảo mật, cho chúng tôi một quyền hạn cố định đối với việc sử dụng và công khai liên tục, tái sản xuất, sửa đổi, thích nghi và hiển thị công khai và dịch thuật một cách đầy đủ hoặc dựa trên các nguyên tắc của chính sách bảo mật này. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trên trang web này mà không cần thông báo trước.

Tuyên bố Khước từ và Giới hạn Trách nhiệm

Traffic Control OU thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo sự liên quan của nội dung trên trang web này. Trang web này có thể chứa liên kết đến các bên thứ ba. Traffic Control OU không bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, nhất quán, và toàn vẹn của bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba trên trang này và sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do việc sử dụng nó. Traffic Control OU có quyền xóa các trang web như vậy mà không cần thông báo trước. Trang web này nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đề xuất sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp trên trang web này. Traffic Control OU sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc hình sự phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng nội dung của trang này, bao gồm cả vi-rút, bất kể tính chính xác hay tính toàn vẹn của nội dung đó.

Thông tin trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng” và dựa vào “khi có sẵn”. Traffic Control OU không đảm bảo rằng trang web này sẽ hoạt động mà không có bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi nào.

Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bạn chịu trách nhiệm và đồng ý đọc các Điều khoản và Điều kiện của trang này định kỳ và tham khảo thông tin mới nhất. Nếu bạn sử dụng trang web sau khi thay đổi được thực hiện, điều đó có nghĩa là bạn đã đồng ý với Điều khoản và Điều kiện mới. Vì lợi ích của bạn, đôi khi bạn nên in và giữ bản sao của Các Điều Khoản và Điều Kiện liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi.

Các trang web bên thứ ba

Các liên kết từ trang này đến trang web của bên thứ ba chỉ nhằm cung cấp thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung trang web của họ vì chúng tôi không kiểm tra các trang web này. Bạn có trách nhiệm sử dụng các trang web của bên thứ ba được hiển thị trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện trên trang web.

Bản quyền Traffic Control OU

Bản quyền, thông tin, tài liệu và ấn phẩm trên trang này là của chúng tôi, trừ khi có ghi chú khác. Chúng tôi sở hữu tất cả các bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến thông tin được xuất bản trên trang này. Bạn có thể tạm thời in, sao chép, tải xuống hoặc lưu trữ báo giá từ trang web này để sử dung cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn không có quyền thay đổi nó. Việc sử dụng các thông tin và tài liệu khác trên trang web này, bao gồm việc sử dụng chúng trên các trang web khác, chẳng hạn như đề cập đến Traffic Control OU đều bị cấm khi không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trừ khi đã đề cập ở trên, bạn không được sử dụng nhãn hiệu, nhãn mác, thương hiệu từ Traffic Control OU.

Kết luận

Điều khoản này đã được điều chỉnh bởi luật pháp của chính phủ Anh. Luật pháp của chính phủ Anh sẽ điều chỉnh việc sử dụng bất cứ lúc nào và trong trường hợp tranh chấp của các bên thuộc thẩm quyền độc quyền của hệ thống tư pháp Anh. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện hành động pháp lý tại quốc gia nơi cư trú hoặc trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Chúng tôi có tất cả các quyền khác, ngay cả khi không được quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này.